Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
24.12.2023, 9:41:21Ferox Xd On Pb0 killed at level 323 by Pokemon Hitmontop .Pandora
2.
31.03.2023, 16:56:18Ferox Xd On Pb0 killed at level 325 by Pokemon Togekiss .Pandora
3.
11.12.2022, 14:33:16Ferox Xd On Pb0 killed at level 326 by Pokemon Infernape .Pandora
4.
11.12.2022, 11:20:55Ferox Xd On Pb0 killed at level 328 by Pokemon Donphan .Pandora
5.
4.12.2022, 0:40:19Ferox Xd On Pb0 killed at level 329 by Pokemon Cresselia .Pandora
6.
3.12.2022, 21:23:13Ferox Xd On Pb0 killed at level 331 by Pokemon Rhyperior .Pandora
7.
1.12.2022, 21:57:33Ferox Xd On Pb0 killed at level 332 by Pokemon Scizor .Pandora
8.
29.05.2020, 22:21:53Ferox Xd On Pb0 killed at level 333 by Pokemon Slowpoke .Pandora
9.
29.05.2020, 19:00:07Ferox Xd On Pb0 killed at level 335 by Pokemon Cloyster .Pandora
10.
29.05.2020, 14:41:12Ferox Xd On Pb0 killed at level 337 by Pokemon Seadra .Pandora
11.
20.05.2020, 13:58:16Ferox Xd On Pb0 killed at level 338 by Pokemon Shiny Croconaw .Pandora
12.
14.05.2020, 19:05:34Ferox Xd On Pb0 killed at level 339 by Pokemon Cherubi .Pandora
13.
13.05.2020, 18:10:35Ferox Xd On Pb0 killed at level 340 by Pokemon Slowbro .Pandora
14.
11.05.2020, 21:06:20Ferox Xd On Pb0 killed at level 342 by Pokemon Dragonite .Pandora
15.
11.05.2020, 15:46:25Ferox Xd On Pb0 killed at level 344 by Pokemon Steelix .Pandora
16.
11.05.2020, 15:27:02Ferox Xd On Pb0 killed at level 346 by Pokemon Dragonair .Pandora
17.
11.05.2020, 12:38:14Ferox Xd On Pb0 killed at level 347 by Pokemon Dragonite .Pandora