Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
3.05.2023, 6:40:02Tamal En Torta killed at level 13 by Pokemon Kakuna .Pandora
2.
1.04.2023, 5:05:22Tamal En Torta killed at level 9 by Pokemon Ho-oh .Pandora
3.
1.04.2023, 5:03:46Tamal En Torta killed at level 9 by Pokemon Ho-oh .Pandora
4.
1.04.2023, 5:01:46Tamal En Torta killed at level 9 by Pokemon Ho-oh .Pandora
5.
1.04.2023, 5:01:39Tamal En Torta killed at level 9 by Pokemon Articuno .Pandora
6.
25.03.2023, 3:29:15Tamal En Torta killed at level 10 by Pokemon Weepinbell .Pandora