Pokemon kpdo - Exaioros.com - lastcatch - Tibia Pokemon Server - Otpokemon

Redes Sociais

Search catchs player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character Catchs
Name:
Last Catchs
1.
2022-12-02 11:38:23By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
2.
2022-12-02 11:38:06By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
3.
2022-12-02 11:37:37By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
4.
2022-12-02 11:37:10By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
5.
2022-12-02 11:34:49By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
6.
2022-12-02 11:34:49By: Kim So Yeon. [Male] : Shiny Gengar.
7.
2022-12-02 11:33:17By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
8.
2022-12-02 11:32:45By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
9.
2022-12-02 11:30:11By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
10.
2022-12-02 11:29:58By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
11.
2022-12-02 11:29:16By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
12.
2022-12-02 11:28:39By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
13.
2022-12-02 11:28:13By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
14.
2022-12-02 11:27:07By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
15.
2022-12-02 11:26:35By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
16.
2022-12-02 11:26:26By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
17.
2022-12-02 11:25:06By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
18.
2022-12-02 11:24:34By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
19.
2022-12-02 11:24:11By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
20.
2022-12-02 11:24:02By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
21.
2022-12-02 11:23:14By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
22.
2022-12-02 11:22:56By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
23.
2022-12-02 11:22:54By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
24.
2022-12-02 11:22:52By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
25.
2022-12-02 11:20:14By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
26.
2022-12-02 11:19:30By: Kim So Yeon. [Female] : Haunter.
27.
2022-12-02 11:19:18By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
28.
2022-12-02 11:19:08By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
29.
2022-12-02 11:19:04By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
30.
2022-12-02 11:18:35By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
31.
2022-12-02 11:18:26By: Kim So Yeon. [Male] : Gastly.
32.
2022-12-02 11:17:46By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
33.
2022-12-02 11:17:39By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
34.
2022-12-02 11:17:23By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
35.
2022-12-02 11:16:02By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
36.
2022-12-02 11:15:43By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
37.
2022-12-02 11:13:46By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
38.
2022-12-02 11:13:34By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
39.
2022-12-02 11:13:26By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
40.
2022-12-02 11:11:37By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
41.
2022-12-02 11:10:45By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
42.
2022-12-02 11:10:01By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
43.
2022-12-02 11:08:53By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
44.
2022-12-02 11:08:33By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
45.
2022-12-02 11:07:49By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
46.
2022-12-02 11:05:27By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
47.
2022-12-02 11:04:49By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
48.
2022-12-02 11:04:04By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
49.
2022-12-02 11:02:52By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
50.
2022-12-02 11:00:26By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
51.
2022-12-02 10:59:04By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
52.
2022-12-02 10:58:40By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
53.
2022-12-02 10:57:17By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
54.
2022-12-02 10:56:45By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
55.
2022-12-02 10:54:57By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
56.
2022-12-02 10:52:14By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
57.
2022-12-02 10:50:31By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
58.
2022-12-02 10:48:22By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
59.
2022-12-02 10:48:10By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
60.
2022-12-02 10:48:00By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
61.
2022-12-02 10:47:46By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
62.
2022-12-02 10:47:15By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
63.
2022-12-02 10:47:05By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
64.
2022-12-02 10:46:15By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
65.
2022-12-02 10:45:49By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
66.
2022-12-02 10:45:37By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
67.
2022-12-02 10:45:31By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
68.
2022-12-02 10:45:24By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
69.
2022-12-02 10:45:23By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
70.
2022-12-02 10:43:33By: Kim So Yeon. [Female] : Haunter.
71.
2022-12-02 10:43:20By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
72.
2022-12-02 10:43:14By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
73.
2022-12-02 10:43:06By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
74.
2022-12-02 10:42:21By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
75.
2022-12-02 10:42:17By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
76.
2022-12-02 10:42:03By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
77.
2022-12-02 10:40:45By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
78.
2022-12-02 10:40:29By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
79.
2022-12-02 10:36:19By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
80.
2022-12-02 10:36:06By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
81.
2022-12-02 10:36:04By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
82.
2022-12-02 10:31:12By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
83.
2022-12-02 10:30:23By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
84.
2022-12-02 10:29:28By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
85.
2022-12-02 10:29:03By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
86.
2022-12-02 10:28:46By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
87.
2022-12-02 10:27:20By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
88.
2022-12-02 10:27:10By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
89.
2022-12-02 10:27:10By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
90.
2022-12-02 10:25:13By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
91.
2022-12-02 10:24:24By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
92.
2022-12-02 10:23:53By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
93.
2022-12-02 10:23:39By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
94.
2022-12-02 10:23:38By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
95.
2022-12-02 10:21:36By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
96.
2022-12-02 10:21:21By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
97.
2022-12-02 10:20:41By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
98.
2022-12-02 10:20:19By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
99.
2022-12-02 10:20:07By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
100.
2022-12-02 10:18:37By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
101.
2022-12-02 10:18:35By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
102.
2022-12-02 10:18:09By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
103.
2022-12-02 10:17:48By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
104.
2022-12-02 10:17:26By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
105.
2022-12-02 10:17:12By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
106.
2022-12-02 10:16:54By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
107.
2022-12-02 10:16:16By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
108.
2022-12-02 10:15:44By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
109.
2022-12-02 10:14:20By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
110.
2022-12-02 10:13:12By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
111.
2022-12-02 10:12:49By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
112.
2022-12-02 10:12:49By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
113.
2022-12-02 10:11:44By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
114.
2022-12-02 10:10:58By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
115.
2022-12-02 10:10:45By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
116.
2022-12-02 10:10:04By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
117.
2022-12-02 10:09:36By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
118.
2022-12-02 10:07:09By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
119.
2022-12-02 10:06:32By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
120.
2022-12-02 10:06:17By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
121.
2022-12-02 10:05:44By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
122.
2022-12-02 10:05:39By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
123.
2022-12-02 10:05:01By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
124.
2022-12-02 10:04:23By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
125.
2022-12-02 10:03:53By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
126.
2022-12-02 10:03:41By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
127.
2022-12-02 10:02:50By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
128.
2022-12-02 10:02:32By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
129.
2022-12-02 10:02:12By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
130.
2022-12-02 10:01:58By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
131.
2022-12-02 10:01:26By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
132.
2022-12-02 10:00:05By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
133.
2022-12-02 09:59:46By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
134.
2022-12-02 09:59:16By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
135.
2022-12-02 09:58:46By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
136.
2022-12-02 09:57:09By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
137.
2022-12-02 09:56:24By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
138.
2022-12-02 09:55:54By: Kim So Yeon. [Male] : Shiny Gengar.
139.
2022-12-02 09:54:03By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
140.
2022-12-02 09:53:21By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
141.
2022-12-02 09:53:01By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
142.
2022-12-02 09:52:41By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
143.
2022-12-02 09:52:32By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
144.
2022-12-02 09:52:10By: Kim So Yeon. [Male] : Haunter.
145.
2022-12-02 09:52:08By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
146.
2022-12-02 09:47:04By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
147.
2022-12-02 09:46:39By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
148.
2022-12-02 09:45:37By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
149.
2022-12-02 09:44:19By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
150.
2022-12-02 09:43:35By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
151.
2022-12-02 09:43:29By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
152.
2022-12-02 09:43:23By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
153.
2022-12-02 09:43:19By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
154.
2022-12-02 09:42:23By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
155.
2022-12-02 09:42:06By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
156.
2022-12-02 09:42:02By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
157.
2022-12-02 09:40:52By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
158.
2022-12-02 09:40:48By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
159.
2022-12-02 09:40:48By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
160.
2022-12-02 09:40:45By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
161.
2022-12-02 09:38:26By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
162.
2022-12-02 09:38:21By: Kim So Yeon. [Female] : Haunter.
163.
2022-12-02 09:38:09By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
164.
2022-12-02 09:37:40By: Kim So Yeon. [Female] : Shiny Gengar.
165.
2022-12-02 09:37:38By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
166.
2022-12-02 09:37:36By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
167.
2022-12-02 09:35:53By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
168.
2022-12-02 09:34:41By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
169.
2022-12-02 09:34:18By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
170.
2022-12-02 09:34:16By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
171.
2022-12-02 09:34:14By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
172.
2022-12-02 09:32:59By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
173.
2022-12-02 09:32:29By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
174.
2022-12-02 09:32:18By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
175.
2022-12-02 09:28:41By: Kim So Yeon. [Female] : Haunter.
176.
2022-12-02 09:28:30By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
177.
2022-12-02 09:28:26By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
178.
2022-12-02 09:28:23By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
179.
2022-12-02 09:27:25By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
180.
2022-12-02 09:27:23By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
181.
2022-12-02 09:26:14By: Kim So Yeon. [Female] : Haunter.
182.
2022-12-02 01:28:28By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
183.
2022-12-02 01:27:16By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
184.
2022-12-02 01:26:17By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
185.
2022-12-02 01:26:03By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
186.
2022-12-02 01:25:48By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
187.
2022-12-02 01:25:42By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
188.
2022-12-02 01:24:46By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
189.
2022-12-02 01:24:27By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
190.
2022-12-02 01:24:21By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
191.
2022-12-02 01:24:19By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
192.
2022-12-02 01:23:50By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
193.
2022-12-02 01:23:37By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
194.
2022-12-02 01:23:02By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
195.
2022-12-02 01:21:45By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
196.
2022-12-02 01:21:35By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
197.
2022-12-02 01:20:43By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
198.
2022-12-02 01:19:11By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
199.
2022-12-02 01:18:17By: Kim So Yeon. [Female] : Haunter.
200.
2022-12-02 01:18:06By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
201.
2022-12-02 01:15:42By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
202.
2022-12-02 01:14:27By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
203.
2022-12-02 01:12:33By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
204.
2022-12-02 01:11:30By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
205.
2022-12-02 01:10:58By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
206.
2022-12-02 01:10:48By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
207.
2022-12-02 01:08:56By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
208.
2022-12-02 01:08:54By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
209.
2022-12-02 01:08:28By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
210.
2022-12-02 01:07:52By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
211.
2022-12-02 01:05:54By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
212.
2022-12-02 01:05:40By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
213.
2022-12-02 01:05:25By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
214.
2022-12-02 01:05:05By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
215.
2022-12-02 01:04:51By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
216.
2022-12-02 01:03:44By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
217.
2022-12-02 01:03:13By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
218.
2022-12-02 01:03:07By: Kim So Yeon. [Male] : Shiny Gengar.
219.
2022-12-02 01:02:22By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
220.
2022-12-02 01:02:02By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
221.
2022-12-02 00:59:01By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
222.
2022-12-02 00:58:21By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
223.
2022-12-02 00:57:44By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
224.
2022-12-02 00:57:19By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
225.
2022-12-02 00:57:06By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
226.
2022-12-02 00:56:58By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
227.
2022-12-02 00:56:42By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
228.
2022-12-02 00:56:29By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
229.
2022-12-02 00:56:22By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
230.
2022-12-02 00:55:56By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
231.
2022-12-02 00:55:26By: Kim So Yeon. [Female] : Haunter.
232.
2022-12-02 00:55:22By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
233.
2022-12-02 00:53:49By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
234.
2022-12-02 00:53:22By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
235.
2022-12-02 00:53:16By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
236.
2022-12-02 00:52:39By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
237.
2022-12-02 00:52:13By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
238.
2022-12-02 00:52:06By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
239.
2022-12-02 00:51:57By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
240.
2022-12-02 00:51:27By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
241.
2022-12-02 00:50:13By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
242.
2022-12-02 00:49:08By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
243.
2022-12-02 00:48:58By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
244.
2022-12-02 00:48:02By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
245.
2022-12-02 00:46:51By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
246.
2022-12-02 00:46:06By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
247.
2022-12-02 00:44:22By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
248.
2022-12-02 00:42:39By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
249.
2022-12-02 00:42:34By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
250.
2022-12-02 00:42:04By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
251.
2022-12-02 00:40:06By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
252.
2022-12-02 00:38:03By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
253.
2022-12-02 00:37:46By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
254.
2022-12-02 00:35:41By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
255.
2022-12-02 00:34:10By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
256.
2022-12-02 00:33:05By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
257.
2022-12-02 00:32:46By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
258.
2022-12-02 00:32:43By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
259.
2022-12-02 00:32:20By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
260.
2022-12-02 00:31:32By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
261.
2022-12-02 00:31:30By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
262.
2022-12-02 00:31:30By: Kim So Yeon. [Male] : Haunter.
263.
2022-12-02 00:30:27By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
264.
2022-12-02 00:30:16By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
265.
2022-12-02 00:29:24By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
266.
2022-12-02 00:27:32By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
267.
2022-12-02 00:27:00By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
268.
2022-12-02 00:26:55By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
269.
2022-12-02 00:25:52By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
270.
2022-12-02 00:25:25By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
271.
2022-12-02 00:25:03By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
272.
2022-12-02 00:22:23By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
273.
2022-12-02 00:22:02By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
274.
2022-12-02 00:21:35By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
275.
2022-12-02 00:15:58By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
276.
2022-12-02 00:13:34By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
277.
2022-12-02 00:13:33By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
278.
2022-12-02 00:13:31By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
279.
2022-12-02 00:12:35By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
280.
2022-12-02 00:10:47By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
281.
2022-12-02 00:10:32By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
282.
2022-12-02 00:10:25By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
283.
2022-12-02 00:10:22By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
284.
2022-12-02 00:09:31By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
285.
2022-12-02 00:09:12By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
286.
2022-12-02 00:06:58By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
287.
2022-12-02 00:06:30By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
288.
2022-12-02 00:05:36By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
289.
2022-12-02 00:04:08By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
290.
2022-12-02 00:04:03By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
291.
2022-12-02 00:02:49By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
292.
2022-12-02 00:01:57By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
293.
2022-12-02 00:01:37By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
294.
2022-12-02 00:01:17By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
295.
2022-12-01 23:59:21By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
296.
2022-12-01 23:55:37By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
297.
2022-12-01 23:55:19By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
298.
2022-12-01 23:55:18By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
299.
2022-12-01 23:52:16By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
300.
2022-12-01 23:50:06By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
301.
2022-12-01 23:48:29By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
302.
2022-12-01 23:47:56By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
303.
2022-12-01 23:47:10By: Kim So Yeon. [Female] : Haunter.
304.
2022-12-01 23:42:27By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
305.
2022-12-01 23:37:46By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
306.
2022-12-01 23:36:41By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
307.
2022-12-01 23:21:17By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
308.
2022-12-01 23:20:54By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
309.
2022-12-01 23:19:25By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
310.
2022-12-01 23:19:21By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
311.
2022-12-01 23:19:16By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
312.
2022-12-01 23:19:00By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
313.
2022-12-01 23:16:34By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
314.
2022-12-01 23:16:32By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
315.
2022-12-01 23:15:38By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
316.
2022-12-01 23:14:35By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
317.
2022-12-01 23:14:18By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
318.
2022-12-01 23:12:11By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
319.
2022-12-01 23:11:48By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
320.
2022-12-01 23:08:10By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
321.
2022-12-01 23:04:12By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
322.
2022-12-01 23:02:10By: Kim So Yeon. [Male] : Umbreon.
323.
2022-12-01 23:01:51By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
324.
2022-12-01 23:00:58By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
325.
2022-12-01 22:59:47By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
326.
2022-12-01 22:57:28By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
327.
2022-12-01 22:56:29By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
328.
2022-12-01 22:56:23By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
329.
2022-12-01 22:55:36By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
330.
2022-12-01 22:50:46By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
331.
2022-12-01 22:50:04By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
332.
2022-12-01 22:49:28By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
333.
2022-12-01 22:43:49By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
334.
2022-12-01 22:43:00By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
335.
2022-12-01 22:23:12By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
336.
2022-12-01 22:23:01By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
337.
2022-12-01 22:21:49By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
338.
2022-12-01 22:21:00By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
339.
2022-12-01 22:20:10By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
340.
2022-12-01 22:20:05By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
341.
2022-12-01 22:20:04By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
342.
2022-12-01 22:19:43By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
343.
2022-12-01 22:17:52By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
344.
2022-12-01 22:17:43By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
345.
2022-12-01 22:16:12By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
346.
2022-12-01 22:15:32By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
347.
2022-12-01 22:14:20By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
348.
2022-12-01 22:12:43By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
349.
2022-12-01 22:12:22By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
350.
2022-12-01 22:09:53By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
351.
2022-12-01 22:06:29By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
352.
2022-12-01 22:05:58By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
353.
2022-12-01 22:03:58By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
354.
2022-12-01 22:03:57By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
355.
2022-12-01 22:03:50By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
356.
2022-12-01 22:00:09By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
357.
2022-12-01 21:59:42By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
358.
2022-12-01 21:59:10By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
359.
2022-12-01 21:59:02By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
360.
2022-12-01 21:56:01By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
361.
2022-12-01 21:55:49By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
362.
2022-12-01 21:55:02By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
363.
2022-12-01 21:54:04By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
364.
2022-12-01 21:53:19By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
365.
2022-12-01 21:53:09By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
366.
2022-12-01 21:52:55By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
367.
2022-12-01 21:51:59By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
368.
2022-12-01 21:51:51By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
369.
2022-12-01 21:49:59By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
370.
2022-12-01 21:49:57By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
371.
2022-12-01 21:49:55By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
372.
2022-12-01 21:49:37By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
373.
2022-12-01 21:49:21By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
374.
2022-12-01 21:48:21By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
375.
2022-12-01 21:47:02By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
376.
2022-12-01 21:46:39By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
377.
2022-12-01 21:46:21By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
378.
2022-12-01 21:46:15By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
379.
2022-12-01 21:46:13By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
380.
2022-12-01 21:45:53By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
381.
2022-12-01 21:44:45By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
382.
2022-12-01 21:44:18By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
383.
2022-12-01 21:42:08By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
384.
2022-12-01 21:41:42By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
385.
2022-12-01 21:41:40By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
386.
2022-12-01 21:38:53By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
387.
2022-12-01 21:38:18By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
388.
2022-12-01 21:38:18By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
389.
2022-12-01 21:38:18By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
390.
2022-12-01 21:38:05By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
391.
2022-12-01 21:36:15By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
392.
2022-12-01 15:41:23By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
393.
2022-12-01 15:38:14By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
394.
2022-12-01 15:37:23By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
395.
2022-12-01 15:37:09By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
396.
2022-12-01 15:35:02By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
397.
2022-12-01 15:34:32By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
398.
2022-12-01 15:32:52By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
399.
2022-12-01 15:32:32By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
400.
2022-12-01 15:30:44By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
401.
2022-12-01 15:30:09By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
402.
2022-12-01 15:29:11By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
403.
2022-12-01 15:27:22By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
404.
2022-12-01 15:26:31By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
405.
2022-12-01 15:26:18By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
406.
2022-12-01 15:25:24By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
407.
2022-12-01 15:24:34By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
408.
2022-12-01 15:23:04By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
409.
2022-12-01 15:21:52By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
410.
2022-12-01 15:20:38By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
411.
2022-12-01 15:20:24By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
412.
2022-12-01 15:20:06By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
413.
2022-12-01 15:20:00By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
414.
2022-12-01 15:19:31By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
415.
2022-12-01 15:19:10By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
416.
2022-12-01 15:18:28By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
417.
2022-12-01 15:18:26By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
418.
2022-12-01 15:17:39By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
419.
2022-12-01 15:17:23By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
420.
2022-12-01 15:16:44By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
421.
2022-12-01 15:16:09By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
422.
2022-12-01 15:15:26By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
423.
2022-12-01 15:13:05By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
424.
2022-12-01 15:12:39By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
425.
2022-12-01 15:10:05By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
426.
2022-12-01 15:08:49By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
427.
2022-12-01 15:08:41By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
428.
2022-12-01 15:06:40By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
429.
2022-12-01 15:06:33By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
430.
2022-12-01 15:06:33By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
431.
2022-12-01 15:05:27By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
432.
2022-12-01 15:04:57By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
433.
2022-12-01 15:04:23By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
434.
2022-12-01 15:04:04By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
435.
2022-12-01 15:01:36By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
436.
2022-12-01 15:00:52By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
437.
2022-12-01 15:00:41By: Kim So Yeon. [Male] : Haunter.
438.
2022-12-01 15:00:41By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
439.
2022-12-01 15:00:38By: Kim So Yeon. [Male] : Shiny Gengar.
440.
2022-12-01 15:00:20By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
441.
2022-12-01 15:00:17By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
442.
2022-12-01 15:00:16By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
443.
2022-12-01 15:00:14By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
444.
2022-12-01 14:59:48By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
445.
2022-12-01 14:58:06By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
446.
2022-12-01 14:57:24By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
447.
2022-12-01 14:56:11By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
448.
2022-12-01 14:55:51By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
449.
2022-12-01 14:55:49By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
450.
2022-12-01 14:54:34By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
451.
2022-12-01 14:54:22By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
452.
2022-12-01 14:53:53By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
453.
2022-12-01 14:53:03By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
454.
2022-12-01 14:51:49By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
455.
2022-12-01 14:51:27By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
456.
2022-12-01 14:51:18By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
457.
2022-12-01 14:50:48By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
458.
2022-12-01 14:50:29By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
459.
2022-12-01 14:49:52By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
460.
2022-12-01 14:49:12By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
461.
2022-12-01 14:48:12By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
462.
2022-12-01 14:47:20By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
463.
2022-12-01 14:46:24By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
464.
2022-12-01 14:44:55By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
465.
2022-12-01 14:44:49By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
466.
2022-12-01 14:44:47By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
467.
2022-12-01 14:43:03By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
468.
2022-12-01 14:42:43By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
469.
2022-12-01 14:42:08By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
470.
2022-12-01 14:40:16By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
471.
2022-12-01 14:40:00By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
472.
2022-12-01 14:38:41By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
473.
2022-12-01 14:38:15By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
474.
2022-12-01 14:37:58By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
475.
2022-12-01 14:35:31By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
476.
2022-12-01 14:34:51By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
477.
2022-12-01 14:34:49By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
478.
2022-12-01 14:34:38By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
479.
2022-12-01 14:34:34By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
480.
2022-12-01 14:34:26By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
481.
2022-12-01 14:34:05By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
482.
2022-12-01 14:33:44By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
483.
2022-12-01 14:32:54By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
484.
2022-12-01 14:32:15By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
485.
2022-12-01 14:31:19By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
486.
2022-12-01 14:30:10By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
487.
2022-12-01 14:29:52By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
488.
2022-12-01 14:29:10By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
489.
2022-12-01 14:27:56By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
490.
2022-12-01 14:27:12By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
491.
2022-12-01 14:26:12By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
492.
2022-12-01 14:26:06By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
493.
2022-12-01 14:25:42By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
494.
2022-12-01 14:25:39By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
495.
2022-12-01 14:25:36By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
496.
2022-12-01 14:25:31By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
497.
2022-12-01 14:23:11By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
498.
2022-12-01 14:22:41By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
499.
2022-12-01 14:22:25By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
500.
2022-12-01 14:21:35By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
501.
2022-12-01 14:21:07By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
502.
2022-12-01 14:20:38By: Kim So Yeon. [Female] : Haunter.
503.
2022-12-01 14:20:27By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
504.
2022-12-01 14:19:21By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
505.
2022-12-01 14:16:38By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
506.
2022-12-01 14:16:12By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
507.
2022-12-01 14:15:56By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
508.
2022-12-01 14:15:42By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
509.
2022-12-01 14:15:06By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
510.
2022-12-01 14:14:24By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
511.
2022-12-01 14:12:21By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
512.
2022-12-01 14:11:56By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
513.
2022-12-01 14:11:51By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
514.
2022-12-01 14:11:24By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
515.
2022-12-01 14:10:58By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
516.
2022-12-01 14:08:38By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
517.
2022-12-01 14:06:01By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
518.
2022-12-01 14:05:05By: Kim So Yeon. [Female] : Haunter.
519.
2022-12-01 14:03:28By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
520.
2022-12-01 14:03:00By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
521.
2022-12-01 14:02:58By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
522.
2022-12-01 14:01:20By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
523.
2022-12-01 13:58:55By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
524.
2022-12-01 13:58:37By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
525.
2022-12-01 13:58:35By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
526.
2022-12-01 13:57:04By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
527.
2022-12-01 13:56:45By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
528.
2022-12-01 13:56:43By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
529.
2022-12-01 13:56:02By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
530.
2022-12-01 13:55:37By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
531.
2022-12-01 13:55:26By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
532.
2022-12-01 13:54:28By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
533.
2022-12-01 13:54:10By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
534.
2022-12-01 13:53:08By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
535.
2022-12-01 13:52:58By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
536.
2022-12-01 13:52:06By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
537.
2022-12-01 13:51:20By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
538.
2022-12-01 13:50:59By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
539.
2022-12-01 13:50:29By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
540.
2022-12-01 13:50:23By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
541.
2022-12-01 13:49:34By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
542.
2022-12-01 13:49:10By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
543.
2022-12-01 13:48:55By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
544.
2022-12-01 13:48:46By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
545.
2022-12-01 13:45:14By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
546.
2022-12-01 13:44:49By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
547.
2022-12-01 13:43:23By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
548.
2022-12-01 13:43:16By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
549.
2022-12-01 13:43:13By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
550.
2022-12-01 13:42:25By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
551.
2022-12-01 13:41:49By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
552.
2022-12-01 13:41:41By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
553.
2022-12-01 13:41:31By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
554.
2022-12-01 13:41:21By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
555.
2022-12-01 13:40:42By: Kim So Yeon. [Male] : Haunter.
556.
2022-12-01 13:38:50By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
557.
2022-12-01 13:38:24By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
558.
2022-12-01 13:36:46By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
559.
2022-12-01 13:35:32By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
560.
2022-12-01 13:34:36By: Kim So Yeon. [Female] : Haunter.
561.
2022-12-01 13:34:35By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
562.
2022-12-01 13:21:36By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
563.
2022-12-01 13:21:00By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
564.
2022-12-01 13:19:54By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
565.
2022-12-01 13:19:53By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
566.
2022-12-01 13:19:47By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
567.
2022-12-01 13:19:43By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
568.
2022-12-01 13:19:03By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
569.
2022-12-01 13:18:38By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
570.
2022-12-01 13:18:35By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
571.
2022-12-01 13:17:18By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
572.
2022-12-01 13:16:41By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
573.
2022-12-01 13:16:15By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
574.
2022-12-01 13:15:53By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
575.
2022-12-01 13:15:47By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
576.
2022-12-01 13:14:52By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
577.
2022-12-01 13:14:49By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
578.
2022-12-01 13:14:13By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
579.
2022-12-01 13:13:54By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
580.
2022-12-01 13:13:31By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
581.
2022-12-01 13:13:21By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
582.
2022-12-01 13:12:34By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
583.
2022-12-01 13:12:20By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
584.
2022-12-01 13:11:35By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
585.
2022-12-01 13:11:27By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
586.
2022-12-01 13:10:08By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
587.
2022-12-01 13:07:02By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
588.
2022-12-01 13:06:52By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
589.
2022-12-01 13:06:07By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
590.
2022-12-01 13:05:09By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
591.
2022-12-01 13:04:08By: Kim So Yeon. [Female] : Haunter.
592.
2022-12-01 13:03:44By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
593.
2022-12-01 13:03:07By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
594.
2022-12-01 13:02:43By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
595.
2022-12-01 13:02:25By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
596.
2022-12-01 13:01:47By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
597.
2022-12-01 13:01:43By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
598.
2022-12-01 12:58:46By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
599.
2022-12-01 12:57:46By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
600.
2022-12-01 12:57:35By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
601.
2022-12-01 12:56:55By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
602.
2022-12-01 12:56:53By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
603.
2022-12-01 12:56:31By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
604.
2022-12-01 12:54:56By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
605.
2022-12-01 12:54:51By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
606.
2022-12-01 12:54:35By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
607.
2022-12-01 12:53:57By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
608.
2022-12-01 12:52:49By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
609.
2022-12-01 12:52:39By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
610.
2022-12-01 12:52:35By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
611.
2022-12-01 12:51:17By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
612.
2022-12-01 12:51:05By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
613.
2022-12-01 12:50:21By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
614.
2022-12-01 12:50:06By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
615.
2022-12-01 12:49:08By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
616.
2022-12-01 12:47:32By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
617.
2022-12-01 12:47:20By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
618.
2022-12-01 12:46:31By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
619.
2022-12-01 12:45:20By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
620.
2022-12-01 12:45:03By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
621.
2022-12-01 12:44:36By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
622.
2022-12-01 12:43:26By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
623.
2022-12-01 12:43:06By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
624.
2022-12-01 12:42:43By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
625.
2022-12-01 12:42:27By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
626.
2022-12-01 12:42:09By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
627.
2022-12-01 12:42:08By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
628.
2022-12-01 12:41:21By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
629.
2022-12-01 12:40:52By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
630.
2022-12-01 12:40:30By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
631.
2022-12-01 12:39:17By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
632.
2022-12-01 12:38:52By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
633.
2022-12-01 12:38:12By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
634.
2022-12-01 12:35:54By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
635.
2022-12-01 12:35:25By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
636.
2022-12-01 12:35:02By: Kim So Yeon. [Female] : Haunter.
637.
2022-12-01 12:33:16By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
638.
2022-12-01 12:31:58By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
639.
2022-12-01 12:31:47By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
640.
2022-12-01 12:30:59By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
641.
2022-12-01 12:30:28By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
642.
2022-12-01 12:27:25By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
643.
2022-12-01 12:26:46By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
644.
2022-12-01 12:26:16By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
645.
2022-12-01 12:26:15By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
646.
2022-12-01 12:25:14By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
647.
2022-12-01 12:24:37By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
648.
2022-12-01 12:24:35By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
649.
2022-12-01 12:24:34By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
650.
2022-12-01 12:24:29By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
651.
2022-12-01 12:24:08By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
652.
2022-12-01 12:24:03By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
653.
2022-12-01 12:23:37By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
654.
2022-12-01 12:23:23By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
655.
2022-12-01 12:22:53By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
656.
2022-12-01 12:21:23By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
657.
2022-12-01 12:20:04By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
658.
2022-12-01 12:19:06By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
659.
2022-12-01 12:18:37By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
660.
2022-12-01 12:18:21By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
661.
2022-12-01 12:18:20By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
662.
2022-12-01 12:18:09By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
663.
2022-12-01 12:17:52By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
664.
2022-12-01 12:17:41By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
665.
2022-12-01 12:17:14By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
666.
2022-12-01 12:16:29By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
667.
2022-12-01 12:16:19By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
668.
2022-12-01 11:52:55By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
669.
2022-12-01 11:52:38By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
670.
2022-12-01 11:52:06By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
671.
2022-12-01 11:51:56By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
672.
2022-12-01 11:50:32By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
673.
2022-12-01 11:49:04By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
674.
2022-12-01 11:48:30By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
675.
2022-12-01 11:48:29By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
676.
2022-12-01 11:47:38By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
677.
2022-12-01 11:47:07By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
678.
2022-12-01 11:46:06By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
679.
2022-12-01 11:45:39By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
680.
2022-12-01 11:44:40By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
681.
2022-12-01 11:43:49By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
682.
2022-12-01 11:43:39By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
683.
2022-12-01 11:43:38By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
684.
2022-12-01 11:42:56By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
685.
2022-12-01 11:42:54By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
686.
2022-12-01 11:42:15By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
687.
2022-12-01 11:40:48By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
688.
2022-12-01 11:40:29By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
689.
2022-12-01 11:40:14By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
690.
2022-12-01 11:39:41By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
691.
2022-12-01 11:39:19By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
692.
2022-12-01 11:39:08By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
693.
2022-12-01 11:38:48By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
694.
2022-12-01 11:38:10By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
695.
2022-12-01 11:35:28By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
696.
2022-12-01 11:34:59By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
697.
2022-12-01 11:34:40By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
698.
2022-12-01 11:34:21By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
699.
2022-12-01 11:34:17By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
700.
2022-12-01 11:33:53By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
701.
2022-12-01 11:33:45By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
702.
2022-12-01 11:33:28By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
703.
2022-12-01 11:33:20By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
704.
2022-12-01 11:31:38By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
705.
2022-12-01 11:30:22By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
706.
2022-12-01 11:29:55By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
707.
2022-12-01 11:29:52By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
708.
2022-12-01 11:28:50By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
709.
2022-12-01 11:28:08By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
710.
2022-12-01 11:27:50By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
711.
2022-12-01 11:27:34By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
712.
2022-12-01 11:27:09By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
713.
2022-12-01 11:27:01By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
714.
2022-12-01 11:26:57By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
715.
2022-12-01 11:25:21By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
716.
2022-12-01 11:25:09By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
717.
2022-12-01 11:23:41By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
718.
2022-12-01 11:23:36By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
719.
2022-12-01 11:22:37By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
720.
2022-12-01 11:20:55By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
721.
2022-12-01 11:20:42By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
722.
2022-12-01 11:20:40By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
723.
2022-12-01 11:20:06By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
724.
2022-12-01 11:19:31By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
725.
2022-12-01 11:19:10By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
726.
2022-12-01 11:17:35By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
727.
2022-12-01 11:07:01By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
728.
2022-12-01 11:06:57By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
729.
2022-12-01 11:05:27By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
730.
2022-12-01 11:04:40By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
731.
2022-12-01 11:04:25By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
732.
2022-12-01 11:04:15By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
733.
2022-12-01 11:02:57By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
734.
2022-12-01 11:02:46By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
735.
2022-12-01 11:01:36By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
736.
2022-12-01 11:01:32By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
737.
2022-12-01 11:01:02By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
738.
2022-12-01 11:00:06By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
739.
2022-12-01 10:59:46By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
740.
2022-12-01 10:59:45By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
741.
2022-12-01 10:57:13By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
742.
2022-12-01 10:56:48By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
743.
2022-12-01 10:56:46By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
744.
2022-12-01 10:54:54By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
745.
2022-12-01 10:54:42By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
746.
2022-12-01 10:54:34By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
747.
2022-12-01 10:54:24By: Kim So Yeon. [Female] : Haunter.
748.
2022-12-01 10:53:31By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
749.
2022-12-01 10:53:27By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
750.
2022-12-01 10:52:40By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
751.
2022-12-01 10:50:17By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
752.
2022-12-01 10:49:47By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
753.
2022-12-01 10:49:09By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
754.
2022-12-01 10:48:07By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
755.
2022-12-01 10:48:05By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
756.
2022-12-01 10:47:47By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
757.
2022-12-01 10:47:46By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
758.
2022-12-01 10:47:06By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
759.
2022-12-01 10:46:28By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
760.
2022-12-01 10:45:39By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
761.
2022-12-01 10:45:09By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
762.
2022-12-01 10:45:03By: Kim So Yeon. [Male] : Haunter.
763.
2022-12-01 10:44:11By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
764.
2022-12-01 10:43:49By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
765.
2022-12-01 10:43:34By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
766.
2022-12-01 10:42:56By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
767.
2022-12-01 10:41:54By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
768.
2022-12-01 10:41:46By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
769.
2022-12-01 10:41:27By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
770.
2022-12-01 10:41:10By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
771.
2022-12-01 10:40:58By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
772.
2022-12-01 10:40:45By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
773.
2022-12-01 10:40:44By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
774.
2022-12-01 10:40:16By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
775.
2022-12-01 10:39:39By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
776.
2022-12-01 10:39:27By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
777.
2022-12-01 10:39:23By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
778.
2022-12-01 10:38:26By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
779.
2022-12-01 10:37:23By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
780.
2022-12-01 10:36:30By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
781.
2022-12-01 10:36:29By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
782.
2022-12-01 10:36:23By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
783.
2022-12-01 10:36:20By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
784.
2022-12-01 10:35:41By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
785.
2022-12-01 10:35:16By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
786.
2022-12-01 10:34:56By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
787.
2022-12-01 10:34:54By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
788.
2022-12-01 10:34:11By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
789.
2022-12-01 10:33:50By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
790.
2022-12-01 10:32:55By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
791.
2022-12-01 10:32:28By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
792.
2022-12-01 10:32:22By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
793.
2022-12-01 10:31:32By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
794.
2022-12-01 10:31:20By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
795.
2022-12-01 10:29:00By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
796.
2022-12-01 10:28:44By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
797.
2022-12-01 10:27:09By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
798.
2022-12-01 10:26:21By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
799.
2022-12-01 10:26:13By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
800.
2022-12-01 10:25:48By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
801.
2022-12-01 10:25:44By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
802.
2022-12-01 10:24:13By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
803.
2022-12-01 10:23:11By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
804.
2022-12-01 10:22:51By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
805.
2022-12-01 10:22:30By: Kim So Yeon. [Female] : Haunter.
806.
2022-12-01 10:22:23By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
807.
2022-12-01 10:22:21By: Kim So Yeon. [Male] : Haunter.
808.
2022-12-01 10:21:33By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
809.
2022-12-01 10:21:32By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
810.
2022-12-01 10:20:51By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
811.
2022-12-01 10:19:45By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
812.
2022-12-01 10:19:24By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
813.
2022-12-01 10:19:04By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
814.
2022-12-01 10:18:52By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
815.
2022-12-01 10:18:06By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
816.
2022-12-01 10:18:05By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
817.
2022-12-01 10:16:33By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
818.
2022-12-01 10:16:28By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
819.
2022-12-01 10:14:42By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
820.
2022-12-01 10:13:56By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
821.
2022-12-01 10:13:48By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
822.
2022-12-01 10:12:18By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
823.
2022-12-01 10:10:30By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
824.
2022-12-01 10:10:20By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
825.
2022-12-01 10:09:19By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
826.
2022-12-01 10:08:25By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
827.
2022-12-01 10:07:47By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
828.
2022-12-01 10:07:45By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
829.
2022-12-01 10:06:37By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
830.
2022-12-01 10:05:44By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
831.
2022-12-01 10:05:21By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
832.
2022-12-01 10:05:19By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
833.
2022-12-01 10:04:56By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
834.
2022-12-01 10:03:21By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
835.
2022-12-01 10:02:48By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
836.
2022-12-01 10:02:05By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
837.
2022-12-01 10:01:47By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
838.
2022-12-01 10:00:28By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
839.
2022-12-01 09:58:48By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
840.
2022-12-01 09:57:34By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
841.
2022-12-01 09:55:59By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
842.
2022-12-01 09:55:55By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
843.
2022-12-01 09:55:22By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
844.
2022-12-01 09:55:04By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
845.
2022-12-01 09:54:34By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
846.
2022-12-01 09:52:25By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
847.
2022-12-01 09:51:52By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
848.
2022-12-01 09:51:50By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
849.
2022-12-01 09:51:39By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
850.
2022-12-01 09:51:15By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
851.
2022-12-01 09:50:31By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
852.
2022-12-01 09:50:28By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
853.
2022-12-01 09:49:56By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
854.
2022-12-01 09:49:50By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
855.
2022-12-01 04:27:04By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
856.
2022-12-01 04:25:09By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
857.
2022-12-01 04:25:04By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
858.
2022-12-01 04:24:36By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
859.
2022-12-01 04:22:59By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
860.
2022-12-01 04:20:57By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
861.
2022-12-01 04:19:32By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
862.
2022-12-01 04:19:29By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
863.
2022-12-01 04:18:30By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
864.
2022-12-01 04:18:26By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
865.
2022-12-01 04:18:17By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
866.
2022-12-01 04:17:26By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
867.
2022-12-01 04:14:42By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
868.
2022-12-01 04:14:22By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
869.
2022-12-01 04:13:19By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
870.
2022-12-01 04:11:33By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
871.
2022-12-01 04:11:30By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
872.
2022-12-01 04:11:16By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
873.
2022-12-01 04:10:59By: Kim So Yeon. [Male] : Umbreon.
874.
2022-12-01 04:09:16By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
875.
2022-12-01 04:08:46By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
876.
2022-12-01 04:06:22By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
877.
2022-12-01 04:05:44By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
878.
2022-12-01 04:05:34By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
879.
2022-12-01 04:05:19By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
880.
2022-12-01 04:04:59By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
881.
2022-12-01 04:04:52By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
882.
2022-12-01 04:04:38By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
883.
2022-12-01 04:04:05By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
884.
2022-12-01 04:03:36By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
885.
2022-12-01 04:03:03By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
886.
2022-12-01 04:02:34By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
887.
2022-12-01 04:02:27By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
888.
2022-12-01 04:00:01By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
889.
2022-12-01 03:59:31By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
890.
2022-12-01 03:58:56By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
891.
2022-12-01 03:58:41By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
892.
2022-12-01 03:56:19By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
893.
2022-12-01 03:55:23By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
894.
2022-12-01 03:51:05By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
895.
2022-12-01 03:50:47By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
896.
2022-12-01 03:50:33By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
897.
2022-12-01 03:50:20By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
898.
2022-12-01 03:49:53By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
899.
2022-12-01 03:49:43By: Kim So Yeon. [Female] : Haunter.
900.
2022-12-01 03:49:23By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
901.
2022-12-01 03:49:02By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
902.
2022-12-01 03:48:45By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
903.
2022-12-01 03:48:16By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
904.
2022-12-01 03:46:47By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
905.
2022-12-01 03:45:11By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
906.
2022-12-01 03:45:09By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
907.
2022-12-01 03:43:01By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
908.
2022-12-01 03:39:43By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
909.
2022-12-01 03:39:02By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
910.
2022-12-01 03:38:58By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
911.
2022-12-01 03:38:52By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
912.
2022-12-01 03:38:42By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
913.
2022-12-01 03:38:14By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
914.
2022-12-01 03:38:09By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
915.
2022-12-01 03:38:01By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
916.
2022-12-01 03:37:34By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
917.
2022-12-01 03:36:39By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
918.
2022-12-01 03:36:35By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
919.
2022-12-01 03:35:00By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
920.
2022-12-01 03:34:49By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
921.
2022-12-01 03:34:43By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
922.
2022-12-01 03:34:20By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
923.
2022-12-01 03:34:14By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
924.
2022-12-01 03:33:53By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
925.
2022-12-01 03:33:34By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
926.
2022-12-01 03:32:59By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
927.
2022-12-01 03:32:36By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
928.
2022-12-01 03:31:10By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
929.
2022-12-01 03:31:03By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
930.
2022-12-01 03:30:46By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
931.
2022-12-01 03:09:15By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
932.
2022-12-01 03:07:46By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
933.
2022-12-01 03:07:02By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
934.
2022-12-01 03:06:53By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
935.
2022-12-01 03:06:09By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
936.
2022-12-01 03:06:08By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
937.
2022-12-01 03:06:07By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
938.
2022-12-01 03:05:34By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
939.
2022-12-01 03:04:59By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
940.
2022-12-01 03:04:40By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
941.
2022-12-01 03:04:31By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
942.
2022-12-01 03:02:38By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
943.
2022-12-01 03:02:16By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
944.
2022-12-01 03:01:52By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
945.
2022-12-01 03:01:49By: Kim So Yeon. [Female] : Haunter.
946.
2022-12-01 03:01:47By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
947.
2022-12-01 03:01:21By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
948.
2022-12-01 03:01:12By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
949.
2022-12-01 03:01:06By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
950.
2022-12-01 03:00:41By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
951.
2022-12-01 03:00:28By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
952.
2022-12-01 02:59:39By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
953.
2022-12-01 02:59:35By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
954.
2022-12-01 02:59:10By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
955.
2022-12-01 02:58:58By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
956.
2022-12-01 02:57:54By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
957.
2022-12-01 02:56:50By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
958.
2022-12-01 02:56:47By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
959.
2022-12-01 02:55:08By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
960.
2022-12-01 02:53:51By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
961.
2022-12-01 02:50:36By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
962.
2022-12-01 02:50:21By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
963.
2022-12-01 02:50:13By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
964.
2022-12-01 02:49:30By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
965.
2022-12-01 02:48:58By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
966.
2022-12-01 02:48:09By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
967.
2022-12-01 02:47:04By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
968.
2022-12-01 02:46:33By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
969.
2022-12-01 02:46:30By: Kim So Yeon. [Male] : Gastly.
970.
2022-12-01 02:44:17By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
971.
2022-12-01 02:44:05By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
972.
2022-12-01 02:42:48By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
973.
2022-12-01 02:42:44By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
974.
2022-12-01 02:42:30By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
975.
2022-12-01 02:41:56By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
976.
2022-12-01 02:40:53By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
977.
2022-12-01 02:40:44By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
978.
2022-12-01 02:40:33By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
979.
2022-12-01 02:40:12By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
980.
2022-12-01 02:39:19By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
981.
2022-12-01 02:39:12By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
982.
2022-12-01 02:38:53By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
983.
2022-12-01 02:38:15By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
984.
2022-12-01 02:38:04By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
985.
2022-12-01 02:37:21By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
986.
2022-12-01 02:35:39By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
987.
2022-12-01 02:35:22By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
988.
2022-12-01 02:34:29By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
989.
2022-12-01 02:33:52By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
990.
2022-12-01 02:33:42By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
991.
2022-12-01 02:33:32By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
992.
2022-12-01 02:33:00By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
993.
2022-12-01 02:32:49By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
994.
2022-12-01 02:32:42By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
995.
2022-12-01 02:32:37By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
996.
2022-12-01 02:32:36By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
997.
2022-12-01 02:32:20By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.
998.
2022-12-01 02:31:34By: Kim So Yeon. [Female] : Haunter.
999.
2022-12-01 02:31:29By: Kim So Yeon. [Female] : Gengar.
1000.
2022-12-01 02:30:43By: Kim So Yeon. [Male] : Gengar.